dissabte, 22 de març del 2014

CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2014

Amb la finalitat d’ estimular la creació literària i fomentar l’ esperit de participació en la vida escolar, l’ AMPA convoca un certamen literari obert a tot l’alumnat de Primària i Secundària. El concurs també està obert a la participació de les mares i els pares de l’IE Ramona Calvet.


BASES DEL CONCURS

CATEGORIES 
S’estableixen 11 categories.
Una per cada curs de Primària i de Secundària, i una altra per als adults.

            A-1er Primària
            B-2on Primària
            C-3er Primària
            D-4art Primària
            E-5è Primària
            F-6è Primària
            G-1er ESO
            H-2ón ESO
            I-3er ESO
            J-4art ESO
            K-Adults (pares i mares de l’ alumnat del centre)

 MODALITATS/ TEMÀTICA/ IDIOMA
La modalitat és lliure, es poden presentar textos en poesia i/o històries curtes.
La temàtica i l’idioma també són lliures.

CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS
Les obres han de ser individuals, originals i inèdites.
I no han d’haver estat premiades en altres concursos literaris.

L’extensió màxima dels originals serà de dues-centes paraules per als poemes i de mil cinc-centes per a les històries curtes.

Els originals han d’estar escrits a l’ordinador, amb lletra Arial, de cos 12 i a doble espai. En el cas dels cursos de Primària, es poden entregar escrits a ma, sempre tenint en compte de fer bona lletra per tal que el treball sigui entenedor.

 PRESENTACIÓ:
 En el cas dels cursos de Primària.
Tots els textos han de portar un títol, un pseudònim i el nom del curs. Els tutors de cada curs entregaran els textos dins d’un sobre a la Comissió Sant Jordi de l’AMPA. Els tutors guardaran una relació de títols/pseudònims/autors per saber a qui pertany cada text i l’entregaran a l’AMPA un cop s’hagi decidit quines són les obres guanyadores. 

En el cas dels cursos d’ESO i de la categoria d’adults.
Tots els textos han de portar un títol, un pseudònim i el curs (en el cas d’ESO).

*Els treballs es lliuraran en dos sobres.

*Sobre 1.  A fora s’indicarà “Certamen Literari de l’AMPA IE Ramona Calvet”, la modalitat (poema o història curta), el curs i el pseudònim de l’autor. A dins s’introduirà el text participant.

*Sobre 2. Aquest sobre acompanyarà el text participant (enganxat amb un clip). A fora s’indicarà el nom del certamen, el curs i el pseudònim de l’autor. A dins hi haurà les dades de la persona que concursa: nom, cognoms, curs i grup.

*Els alumnes d’ESO han d’entregar els seus treballs a les professores de català del centre.

*Els adults han d’entregar els seus treballs a la Consergeria del centre de Primària o a qualsevol membre de la junta de l’AMPA.

TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Les obres aspirants al premi es podran lliurar fins quatre d’abril de 2014

PREMIS I JURAT
Cada categoria/curs opta a dos premis.

*En el cas de Primària hi haurà un premi finalista i un altre guanyador en cada curs.

*En el cas de Secundària s’estableix un premi en la modalitat de prosa i un altre en la modalitat de poesia en cada curs.

*En el cas de la categoria d’adults s’estableix un premi en la modalitat de prosa i una altre premi en la modalitat de poesia.

*Poden fer-se mencions especials a obres no premiades.

*Poden declarar-se premis deserts.

Els escrits premiats rebran un llibre com a regal i seran publicats a l’ “Estel de Paper” i al Blog de l’ AMPA.

El jurat estarà constituït per representants de la junta de l’AMPA i persones convidades que tinguin a veure amb el món de la literatura. 

Les decisions del jurat seran inapel·lables.
El fet de concursar implica total acceptació d'aquestes bases.

ENTREGA DELS PREMIS

La decisió del jurat es farà pública el dia 24 d’abril de 2014, dins dels actes de la Setmana Cultural. L’entrega de premis es farà el mateix dia 24, a la tarda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?